Algemene voorwaarden

 1. BeautySpot voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Cliënt informeert BeautySpot tijdig over gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling. Indien de cliënt BeautySpot onvolledig of onjuist informeert, is BeautySpot niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan deze onvolledige of onjuiste informatie.

Art.3 WIJZIGING VAN DE BEHANDELING

 1. Als tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen de partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan.
 2. BeautySpot licht de cliënt in over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Art.4 GEHEIMHOUDING

 1. BeautySpot verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit van medische aard is, dit door cliënt is benoemd als vertrouwelijk of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak BeautySpot verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Art.5 KLACHTEN

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of product, moet de klacht zo spoedig mogelijk of uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van BeautySpot. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de cliënt.
 2. BeautySpot onderzoekt de klacht afdoende en herstelt zo mogelijk eventuele tekortkomingen binnen een redelijke termijn.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid wordt opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie (zie art. 10).
 4. Op een schoonheidsproduct uit de cadeaushop van BeautySpot wordt garantie gegeven op de kwaliteit, maar het product wordt niet teruggenomen. Bij twijfel kan cliënt altijd een proefje/miniatuur krijgen, indien aanwezig.

Art.6 BETALING

 1. BeautySpot vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten inclusief BTW.
 2. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en de eventueel producten contant (of met pin) te voldoen.
 3. Aanbiedingen in advertenties en/of op social media zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. Bij verhindering voor een afspraak dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk vierentwintig uur tevoren aan BeautySpot te melden. Als de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is BeautySpot gerechtigd om de kosten voor de behandeling aan de cliënt door te belasten.
 5. Producten die besteld zijn in de webwinkel moeten conform de voorwaarden van de webwinkel aan BeautySpot worden betaald.

Art.7 INCASSOKOSTEN

Indien de cliënt verzuimt te betalen, komen alle kosten voor het inschakelen van een incassobureau voor rekening van de cliënt. Deze kosten worden gesteld op 15% van het door cliënt verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,- en onder voorwaarde dat als de werkelijke kosten hoger zijn, deze voor rekening van cliënt zijn.

Art.8 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien de cliënt BeautySpot onvolledig of onjuist informeert over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding, is BeautySpot niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan deze onvolledige of onjuiste informatie.
 2. De aansprakelijkheid van BeautySpot is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van BeautySpot wordt uitbetaald.
 3. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van BeautySpot beperkt tot het bedrag van het verschuldigd honorarium en, bij opdrachten met een langere looptijd, verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 4. Schade ten gevolge van of samenhangend met tijdverlies van cliënt en /of niet tijdige uitvoering van de behandeling komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 5. BeautySpot is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan BeautySpot of een persoon in dienst bij (dan wel stagiaire) toe te rekenen is.

Art.9 RECHT

Op alle behandelingen gesloten tussen BeautySpot en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Art.10 GESCHILLEN

 1. Geschillen tussen cliënt en BeautySpot over de totstandkoming of de uitvoering van de behandeling, kunnen zowel door de cliënt als door BeautySpot ingediend worden bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de cliënt zijn klacht eerst bij BeautySpot heeft ingediend. Na het indienen van de klacht bij BeautySpot, moet het geschil uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan daarvan ingediend worden bij De Geschillencommissie.
 3. Wanneer de cliënt een geschil indient bij De Geschillencommissie, is BeautySpot aan deze keuze gebonden. Als BeautySpot een geschil indient bij De Geschillencommissie, moet de cliënt binnen vijf weken uitspreken of hij hiermee akkoord gaat. BeautySpot is na deze termijn van vijf weken vrij het geschil in te dienen.
 4. De Geschillencommissie doet uitspraak met naleving van het voor haar geldende reglement. Dit reglement wordt op verzoek toegezonden. Deze uitspraak is bindend.
 5. Uitsluitende de rechter dan wel De Geschillencommissie is bevoegd kennis te nemen van de geschillen.

Art.11 DIEFSTAL

BeautySpot meldt diefstal altijd bij de politie.

Art.12 SPAARPROGRAMMA

 1. Voor iedere € 10 die de cliënt bij BeauySpot besteedt aan behandelingen en/of producten van Décaar en Medex wordt 1 punt gespaard.
 2. Bij een volle spaarkaart (50 punten) ontvangt cliënt een korting van €25,- op een product naar keuze.
 3. Een volle spaarkaart is geen betaalmiddel voor behandelingen en/of beautyproducten.
 4. BeautySpot behoudt zich het recht voor om spaarpunten in te nemen bij het niet nakomen van een afspraak.
 5. BeautySpot behoudt zich het recht voor om het spaarprogramma in het geheel te stoppen wanneer het BeautySpot goed dunkt.

Art. 13 CADEAUBONNEN

 1. De cadeaubonnen van BeautySpot zijn voorzien van een datum van uitgifte en zijn vanaf die datum in principe 1 jaar geldig.
 2. Wanneer de geldigheidsdatum van 1 jaar verstreken is, krijgt de bezitter van de cadeaubon nog twee jaar extra de tijd om deze bon in te leveren, onder voorwaarde dat wanneer de prijs van een behandeling na dat 1e jaar verhoogd is, de bezitter de meerkosten van deze behandeling contant dient bij te betalen.